>>>>       Sprawdź naszą nową aplikację na smartfona z systemem Android,iOS (iPhone), Windows Phone - myBus online        >>>>       Zgłoszenie Serwisu Oprogramowania
FIRMA.premium

Finanse (FK)

Niniejszy moduł jest zgodny z Ustawą o Rachunkowości oraz z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości finansowej. Istotą działania systemu finansowo-księgowego jest zapewnienie zautomatyzowany przepływ informacji pomiędzy modułami w operciu o wspólną bazę danych. Zgodnie z zapisami Ustawy, system zezwala na ograniczoną modyfikację parametrów środowiskowych, takich jak: symbole kont w ewidencji sprawozdawczej, różnice kursowe, kursy walut, algorytmy numeracji dokumentów.


W module FK prowadzone są rozrachunki na podstawie zapisów na kontach księgowych. Rozrachunki mogą być prowadzone w dwuch walutach – w walucie oryginalnej i w walucie księgowej (obecnie PLN). Saldo rozrachunkowe prezentowane jest w dwuch walutach.


Moduł Finansowo-Księgowy posiada następujące składniki i cechy:

 • Dziennik księgowań;
 • Wydruki z ksiąg pomocniczych;
 • Automatyczną ciągłość zapisów, przenoszenie obrotów i sald;
 • Wydruki ksiąg rachunkowych, zgonie z art.13 ustawy zawierających: automatyczną, ciągłą numerację stron z oznaczeniem pierwszej i ostatniej, sumowania stronicowe. Raporty są trwale oznaczone nazwą jednostki, której dotyczą, nazwą księgi rachunkowej, której dotyczą, nazwą orpowiedniego okresu obrachunkowego, datą sporządzenia, zawierają nazwę systemu przetwarzającego dane;
 • Dziennik (oraz dzienniki częściowe) zawiera chronologiczny zapis zdarzeń a zapisy obrotów są zgodne z obrotami kont księgi głównej (art. 14 ust.);
 • Zapisy w dzienniku są jednoznacznie powiązane z kontami księgi głównej i zatwierdzonymi dowodami księgowymi;
 • Zapisy w dzienniku są kolejno numerowane,(art. 15 ust.) posiadają automatycznie nadany numer pozycji, pozwalają na wskazanie osoby odpowiedzialnej za treść zapisu;
 • Konta ksiąg pomocniczych prowadzone są w ujęciu syntetycznym (art. 16 ust.)jako zbiór danych z saldami i zapisami na kontach księgi głównej;
 • Konta ksiąg pomocniczych zawierają zapisy będące uszczegółowieniem zapisów kont księgi głównej;
 • Konta ksiąg pomocniczych prowadzone są w szczególności dla: środków trwałych, odpisów amortyzacyjnych, kont rozrachunkowych, operacji sprzedaży, operacji zakupu, kasy, kosztów;
 • Zestawienie obrotów i sald zawiera: nazwy kont, salda i obroty  kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obroty i salda  od początku roku obrotowego, obroty i salda na koniec okresu sprawozdawczego;
 • Salda ksiąg pomocniczych są zgodne z saldami odpowiadających im ksiąg głównych;
 • Zapisy księgowe posiadają: datę dokonania operacji gospodarczej, numer identyfikacyjny i rodzaj dowodu księgowego stanowiącego podstawę zapisu oraz jego opis, opis operacji, kwotę i datę zapisu oraz oznaczenie kont korespondencyjnych;
 • Zapisy w walutach obcych są automatycznie księgowane w walucie polskiej z adnotacją o kwocie i rodzaju waluty obcej;
 • Zapisy w dzienniku i na kontach księgi głównej są powiązane (konta przeciwstawne);
 • Stwierdzone błędy w zapisach księgowych mogą być poprawione wyłącznie poprzez wprowadzenie do ksiąg rachunkowych dowodu zawierającego korekty błędnych zapisów (art. 23 ust.);        
 • Możliwa jest praca w wielu otwartych okresach obrachunkowych;
 • Możliwość przypięcia wielu kontrahentów do konta rozrachunkowego i odwrotnie – wielu kont rozrachunkowych do jednego kontrahenta;

Wyżej wymienione cechy, sprawiają, że jest on zgodny z ustawą o rachunkowości i także dostosowany do wszystkich wymagań stawianych systemowi  przez biegłych rewidentów.


Obszary funkcjonalne tworzące pakiet finansowo-księgowy:

 • Okresy obrachunkowe;
 • Plan kont;
 • Kartoteki kont;
 • Dokumenty księgowe;
 • Rozrachunki;
 • Analizy i wydruki;

Moduł jest powiązany z modułami: Sprzedaż, Zakup, Kasa, Magazyny, Płace, Środki Trwałe

 • Poprowadzenia dowolnej ilości kont syntetycznych wraz z rozbudowaną analityką. Każde z kont syntetycznych może posiadać swój niezależny unikalny podział analityczny. Daje to możliwość wykorzystania planu kont o bardzo złożonej strukturze oraz stworzenia słowników klasyfikacji budżetowej przy tworzeniu i uzupełnianiu planu kont.
 • Możliwość stosowania kont bilansowych, pozabilansowych, wynikowych i z możliwością księgowania, z saldem jednostronnym i dwustronnym.;
 • System daje natychmiastową informację o saldzie każdego z kont, pozwalając na operatywne zarządzanie zasobami finansowymi jednostki;
 • Automatyczne przekazywanie danych finansowych na konta księgowe analityczne, pośrednie i syntetyczne bezpośrednio po rejestracji dowodów księgowych;
 • Zmiany planu rejestrowane są w sposób analogiczny do obrotów na kontach. Istnieje możliwość wprowadzenia obszernych opisów o powodach zmiany;
 • System kontroluje poprawność wprowadzania danych na poziomie zgodności stron;
 • System zawiera (w funkcjach ekranowych i wydrukach) mechanizmy powalające na uzyskanie informacji finansowej filtrowanej dla dowolnego poziomu założonej klasyfikacji. Pozwala na uzyskanie w każdym momencie wyciągu z kartoteki konta oraz historii planu związanego z kontem;
 • Automatyczne rozliczanie faktur z kwitami kasowymi zarejestrowanymi w systemie;
 • Możliwość przeglądania rozrachunków z podziałem na okresy powstawania i spłat – Struktura wieku rozrachunków;
 • Zestawienie obrotów i sald
 • Szczegółowa kontrola dekretacji w podziale na dokumenty sprzedaży, zakupu, kwity kasowe, dokumenty magazynowe.
 • Rejestry VAT
 • Zestawienie rejestrów VAT
 • Raport nierozliczonych faktur (zakupu/sprzedaży)
 • Rozrachunki
 • Potwierdzenie sald
 • Transakcje
 • Dziennik
 • Plan kont
 • Wezwania do zapłaty

(*) Zakres realizowanych funkcji może się różnić w zależności od konkretnej implementacji