>>>>       Sprawdź naszą nową aplikację na smartfona z systemem Android,iOS (iPhone), Windows Phone - myBus online        >>>>       Zgłoszenie Serwisu Oprogramowania
FIRMA.premium

Magazyny

Moduł Magazyny należy do grupy kluczowych obszarów funkcjonalnych systemu. Stanowi pełną platformę do obsługi gospodarki towarami. W systemie umożliwiono prowadzenie dowolnej liczby magazynów, z których każdy może być prowadzony według dowolnej metody księgowej. Moduł dostarcza mechanizmów do prowadzenia ewidencji obrotów na kartotekach magazynowych. Zezwala na zdefiniowanie dowolnej ilości typów dokumentów magazynowych. Wartość może być wyrażona w dowolnej metodzie księgowej. Dostarcza zawsze aktualne informacje ułatwiające utrzymywanie optymalnego poziomu zapasów.


Moduły powiązane: Zakup, Sprzedaż, Zapotrzebowania, Rezerwacje, Oferty, Zamówienia, Finanse Księgowość, Kadry, Przygotowanie produkcji, Zlecenia, Ewidencja produkcji, Rozliczenia kosztów produkcji, Analizy, Sprawozdawczość.

 • Możliwość założenia dowolnej ilości magazynów z możliwością definiowania: metody wyceny (średnioważona, ewidencyjna, FIFO, LIFO, DIDO - ze wskazanego przychodu), typu kartotek w ramach magazynu (towary, usługi, wyroby, materiały, zaliczki …), możliwość obsługi stanów ujemnych na życzenie;
 • Zakładanie kartotek magazynowych z możliwością definiowania: kilku jednostek miary i współczynników ich zamiany, wielu indeksów (numery katalogowe, klucz PKWiU, …), wielu nazw obcojęzycznych, nazw używanych przez dostawców i odbiorców, cech dodatkowych;
 • Możliwość identyfikacji każdej sztuki asortymentu (numer seryjny, kiedy od kogo kupiona, komu kiedy sprzedana);
 • Wgląd w obroty kartoteki magazynowej uwzględniający stan ilościowy i wartościowy po każdej operacji;
 • Automatyczna wycena wartości dokumentu magazynowego w każdej metodzie księgowej;
 • Automatyczne przeliczanie wartości obrotów i stanów w przypadku edycji dokumentu z datą wsteczną;
 • Filtrowanie dokumentów wg kontrahenta, zakresu dat, symbolu, numeru dokumentu, magazynu;
 • Filtrowanie kartotek magazynowych wg nazw, indeksów, stanów ilościowych;
 • Definiowanie szablonów księgowań przy przekazaniu danych do programu Finansowo Księgowego;
 • Definiowanie kont księgowych dla każdej kartoteki;
 • Automatyczne nadawanie numerów dokumentów wg ustalonego szablonu;
 • Definiowanie grup asortymentowych i posługiwanie się nimi przy wszelkich zestawieniach;
 • Redagowanie dokumentów inwentury (arkusze spisu z natury, wykazy rozbieżności, generowanie dokumentów magazynowych protokołów różnic inwentaryzacyjnych);
 • Generowanie dokumentów magazynowych na podstawie zamówień, ofert, rezerwacji, zapotrzebowań;
 • Definiowanie procesów przepływu danych (przesunięcia międzymagazynowe;
 • Zestawienia obrotów i stanów wg wszelkich dostępnych kryteriów, zestawienie materiałów niechodliwych, zestawienie przekroczeń stanów normatywnych;
 • Możliwość generowania dokumentów magazynowych, na podstawie plików utworzonych poza systemem;
 • Definiowanie zapasów maksymalnych i minimalnych;
 • Ewidencja dostawców i odbiorców asortymentu;
 • Współpraca z systemem FK, generowanie dokumentów księgowych;
 • Stany magazynowe asortymentu
 • Remanent
 • Wydruk dokumentów magazynowych (zestawienia)
 • Wydruk poszczególnych dokumentów magazynowych
 • Zestawienia z obrotów magazynowych w ujęciu ogólnym
 • Zestawienia z obrotów magazynowych w ujęciu szczegółowym
 • Zestawienia asortymentu na kontrahenta
 • Zestawienie cen zakupu asortymentów
 • Rozbieżności pomiędzy wartościami dokumentów magazynowych, a ich dekretami
 • Zestawienie obrotów i sald w ujęciu szczegółowym i sumarycznym
 • Obroty w ujęciu rocznym
 • Obroty ilościowe na asortymentach
 • Zestawienie stanów pozanormatywnych

(*) Zakres realizowanych funkcji może się różnić w zależności od konkretnej implementacji