>>>>       Sprawdź naszą nową aplikację na smartfona z systemem Android,iOS (iPhone), Windows Phone - myBus online        >>>>       Zgłoszenie Serwisu Oprogramowania
FIRMA.premium

Przygotowanie Produkcji

Program Technologicznego Przygotowania Produkcji jest jednym z kluczowych elementów wsparcia obsługi produkcji. Jego zadaniem jest udostępnienie wygodnych w użyciu mechanizmów służących do prowadzenia czytelnej ewidencji stosowanych technologii. Program  umożliwia precyzyjne opisanie każdej technologii z uwzględnieniem jej różnorodnych składników, takich jak: materiały, przyrządy, środki trwałe, wykonawcy, zaangażowane podmioty, schematy postępowania itp.


Jednocześnie jego uniwersalny charakter umożliwia płynną adaptację do wymagań użytkowników działających w szerokim zakresie branż. Zaproponowane rozwiązanie w radykalny sposób upraszcza zarządzanie ogółem spraw dotyczących planowania i prowadzenia procesu produkcyjnego znacząco przyczyniając się do optymalizacji kosztów ponoszonych przez firmę. W procesie obsługi wykorzystane są wspólne dla całego systemu mechanizmy słownikowe kontrahentów, ról i statusów czyniąc obsługę bardziej funkcjonalną. Punktem centralnym programu jest ekran ewidencji technologii, który jest zarazem punktem startowym dla wszelkich operacji.

  • Wykorzystanie mechanizmu statusów rozróżnia technologie zatwierdzone i gotowe do wykorzystania od innych, nie wprowadzonych do eksploatacji. Wartości dostępnych statusów są ustalane na etapie analiz i konfiguracji systemu.
  • Program umożliwia prowadzenie dokładnej ewidencji materiałów co ma niebagatelne znaczenie dla całości procesu planowania produkcji i prowadzenia prac. Pozycjami materiałowymi mogą być zarówno składniki elementarne jak i produkty innych technologii.
  • Mechanizmy nadzoru operacji w technologiach w znaczący sposób usprawniają zarządzanie i odpowiednie wykorzystanie posiadanych zasobów. Starannie zaplanowana i prowadzona ewidencja może być kluczowym czynnikiem w efektywnym planowaniu procesu produkcyjnego, a tym samym znacząco wpływać na całokształt wyników ekonomicznych firmy.
  • System wspiera planowanie i przygotowanie procesów produkcyjnych także poprzez dokładną ewidencję niezbędnego sprzętu.
  • W systemie prowadzona jest ewidencja personelu technicznego zaangażowanego w procesach technologicznych. Każda operacja rejestrowana w technologii zawiera w swoim opisie listę wykonawców.
  • Program zakłada przyporządkowanie materiałów zaplanowanych w całym procesie technologicznym do poszczególnych operacji. Przyporządkowanie materiałów wymaga ich uprzedniej rejestracji w procesie technologicznym.
  • System zapewnia usystematyzowaną przestrzeń na informacje szczegółowe dotyczące operacji. Może być ona wykorzystana do wprowadzenia instrukcji postępowania, opisu specyfiki wykonywanej operacji w danym kontekście technologicznym, uwag i wskazówek.
  • Program zawiera w swoim opisie ewidencję zaangażowanych kontrahentów. Wykorzystany w module mechanizm wykorzystuje jednoznaczne powiązanie kontrahenta z jego rolą w technologii. Taka forma pozwala jednoznacznie określić zakres zadań i odpowiedzialności dla każdego podmiotu. 

(*) Zakres realizowanych funkcji może się różnić w zależności od konkretnej implementacji