Polityka Prywatności aplikacji mobilnej myBus online

§ 1 Postanowienia ogólne


1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług  wiadczonych za pośrednictwem aplikacji mobilnej myBus online (zwanej dalej „Aplikacją”) przez spółkę R&G PLUS Sp. z o.o.

2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest spółka R&G PLUS Sp. z o.o., z siedzibą w Mielcu, ul. Traugutta 7, 39 - 300 Mielec, NIP: 817-19-41-044 REGON: 831361750 Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000167331 (zwana dalej „Administratorem”). 

3. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca na urządzeniu mobilnym z usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.

4. Instalacja aplikacji oznacza akceptację zasad zawartych w Polityce Prywatności.

§ 2 Dane automatyczne

1. Administrator zbiera dane dotyczące użytkowania Aplikacji. Zbieranie tych danych odbywa się automatycznie (tzw. „dane automatyczne”). 

2. Do danych automatycznych należą:

3. Dane automatyczne mogą służyć Administratorowi do poprawy jakości świadczonych usług, w szczególności w przypadku wystąpienia błędu Aplikacji. W sytuacji opisanej powyżej, dane automatyczne będą dotyczyły błędu Aplikacji, w tym stanu urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu.

4. Nie ma możliwości zmiany bądź usunięcia danych automatycznych.

§ 3 Dane osobowe

1. Administrator nie zbiera żadnych danych osobowych, a wyłącznie dane nie posiadające takiego przymiotu, w szczególności dane dotyczące użytkowania aplikacji mobilnej.

2. Wyłącznie podczas kontaktu za pomocą poczty elektronicznej wymagane będzie przekazanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail celem potwierdzenia tożsamości Użytkownika i możliwości zwrotnego kontaktu. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji przez Użytkownika. Dane po wykorzystaniu w celu kontaktu zwrotnego są natychmiast usuwane.

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, o czym poinformuje Użytkownika za pomocą Aplikacji. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na wprowadzone zmiany, zobowiązany jest trwale usunąć Aplikację ze swojego urządzenia
mobilnego.