>>>>       Sprawdź naszą nową aplikację na smartfona z systemem Android,iOS (iPhone), Windows Phone - myBus online        >>>>       Zgłoszenie Serwisu Oprogramowania
FIRMA.premium

Kadry

Moduł jest przeznaczony do wsparcia zadań wykonywanych przez działy kadrowe firm, urzędów i różnorodnych organizacji. Dzięki swoim unikalnym własnościom stanowi odejście od tradycyjnych technik gromadzenia informacji o pracownikach, przygotowywania zaświadczeń, ewidencji urlopów maksymalnie usprawniając rutynowo wykonywane działania.


Moduł tworzą następujące składniki:

 • Kartoteka osobowa pozwalająca zatrudniać wielokrotnie pracownika na tą samą kartotekę;
 • Charakterystyki kadrowe (fizyczna, szkolenia, kwalifikacje, badania, stanowiska, uprawnienia, członkowie rodziny, wykształcenie, kary, nagrody);
 • Historia zatrudnienia pozwalająca wprowadzać cały przebieg zatrudnienia wraz z pomniejszeniami (np.: urlop bezpłatny), okresy mogą się zawierać – system mimo to prawidłowo dokona analizy staży;
 • Rejestr umów kadrowych wraz z oddrukowaniem umowy w Wordzie na podstawie definiowalnych szablonów. Możliwość sporządzania aneksów z zapamiętaniem oryginalnego dokumentu MS Word;
 • Planowanie pracy dla pracowników w kalendarzach, automatyczna obsługa świąt ruchomych;
 • Funkcje obsługi nieobecności – możliwość ewidencji rozliczenia urlopów nawet w systemie minutowym (charakterystycznym dla grupy kierowców), wyliczenie kwoty na absencje typu choroba już na samej nieobecności. Możliwość generowania (synchronizacji) zadanych absencji z modułu harmonogramowanie, dzięki czemu nie ma potrzeby planowania pracy dla grupy kierowców w module kadrowym;
 • Definiowanie struktury organizacyjnej firmy w postaci drzewka z możliwością określenia miejsca powstawania kosztów na każdej z komórek.;
 • Generowanie plików do Płatnika (ZUA, ZZA, ZWUA, ZCZA, ZCNA);
 • Wydruki różnorodnych świadectw, zaświadczeń, zestawień, raportów i charakterystyk;

Moduł jest powiązany funkcjonalnie z modułami: ECP, Umowy.

 • Ewidencja danych osobowych;
 • Ewidencja wykształcenia, zawodu wyuczonego, tytułów, kwalifikacji;
 • Ewidencja umów kadrowych, definicja szablonów umów;
 • Obsługa przeszeregowań, zmiana warunków zatrudnienia (stawka, kategoria, stanowisko, wymiar zatrudnienia) z możliwością wydruku masowego.
 • Generowania kalendarza firmy z automatycznym wyliczeniem ruchomych świąt, tworzenie szablonów kalendarzy, generowanie kalendarzy dla wydziałów, brygad oraz indywidualnych pracowników;
 • Prezentacja przebiegu pracy zawodowej;
 • Wyliczanie jubileuszy;
 • Ewidencja szkoleń z uwzględnieniem ich typów, organizatorów, kosztów oraz nabytych uprawnień;
 • Ewidencja świadczeń socjalnych;
 • Prowadzenie informacji o absencji. Ewidencja i raportowanie stanów urlopów wypoczynkowych i na żądanie;
 • Kontrola wykorzystania nieobecności limitowanych;
 • Ewidencja badań okresowych;
 • Ewidencja odzieży roboczej, ochronnej, wydawanych środków czystości itp. w oparciu o dokumenty magazynowe. Prowadzenie norm dla stanowiska i bieżącego stanu posiadania u pracownika.

WORD:

 • (Word) umowy o pracę (czas określony, nieokreślony, … zdefiniowane w module kadrowym);
 • (Word) zaświadczenie o zatrudnieniu, zatrudnieniu i zarobkach;
 • (Word) świadectwo pracy;
 • (Word) rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia;
 • (Word) rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem;
 • (Word) porozumienie stron rozwiązujące umowę o pracę;
 • (Word) rozwiązanie umowy z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia;

POZOSTAŁE:

 • Urlop roczny – wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w miesiącach wybranego roku;
 • Zestawienie czasu pracy;
 • Karta czasu pracy;
 • Stan zatrudnienia na dzień;
 • Etat – wydruk działami pracownika, typu zatrudnienia, wymiaru, kategorii i stawki z podsumowaniem na dział;
 • Zestawienie nieobecności – pracownik, dział, absencja, od dnia, do dnia, liczba dni w tym roboczych, ewentualna kwota za absencje;
 • Umowy kończące się w okresie – wydruk do analizy umów pracowników, kiedy się kończą, czy jest kontynuacja umowy. Pracownik, umowa, data rozpoczęcia, zakończenia – ewentualne kontynuacje umowy;
 • Członkowie rodziny – dział, pracownik, nazwisko imię członka rodziny data urodzenia;
 • Wykształcenie – dział pracownik, wykształcenie;
 • Pracownicy wg kodu stanowiska;
 • Pracownicy wg kategorii zaszeregowania – kategoria, typ pracownika, dział, pracownik, stanowisko

(*) Zakres realizowanych funkcji może się różnić w zależności od konkretnej implementacji