>>>>       Sprawdź naszą nową aplikację na smartfona z systemem Android,iOS (iPhone), Windows Phone - myBus online        >>>>       Zgłoszenie Serwisu Oprogramowania
FIRMA.premium

Płace

Obsługa całokształtu spraw związanych z naliczaniem wynagrodzeń jest zazwyczaj bardzo czasochłonna i pracochłonna. System obsługi płac udostępniony w pakiecie w radykalny sposób ułatwia zadania z tym związane stosując automatyzację. Kluczem do maksymalnego wykorzystania możliwości aplikacji jest dokładne określenie systemu wynagrodzeń organizacji, przeprowadzone na etapie analiz przedwdrożeniowych. Na jej podstawie definiowane są odpowiednie parametry i ich wartości oraz określane źródła danych. Właściwie przeprowadzona konfiguracja sprowadza obsługę systemu płacowego do wykonywania działań rutynowych z ewentualnymi zmianami parametrów dynamicznych. Aplikacja wyraźnie wskazuje etapy, których obsługa wymaga szczególnej uwagi użytkownika. Założeniem projektowym systemu płacowe jest taka jego konstrukcja, by zmiany prawne mogły zostać odwzorowane samodzielnie i nie wymagały ingerencji autorów aplikacji.


Moduł współpracuje z modułami: Kadry, FK, ECP, Umowy.

 • Możliwość swobodnego definiowania algorytmów naliczania płac uwzględniających specyfikę pracy danej grupy zawodowej;
 • Obsługa różnych grup zawodowych;
 • Obsługa wypłat różnoterminowych dla grup zawodowych;
 • Ewidencja kartotek wynagrodzeń, świadczeń, podatków;
 • Rozliczanie podatku PIT włącznie z wydrukiem odpowiednich formularzy (PIT-4, PIT-4R, PIT-11, PIT-40), kontrolą progów podatkowych, rozliczaniem rocznym, rozliczaniem osób zwolnionych;
 • Prowadzenie kartoteki KZP i ZFM;
 • Obsługa wypłat przy uwzględnieniu danych pochodzących z różnorodnych źródeł: umowy (o pracę, o dzieło), systemu ewidencji czasu pracy, absencji, stałych danych przeniesionych z poprzedniej wypłaty, danych wyliczonych na podstawie poprzedniej wypłaty, danych wprowadzonych przez operatora, parametrów, i innych źródeł (m.in. karta drogowa itp.);
 • Możliwość tworzenia jednej wypłaty dla pracowników o różnych typach zatrudnienia;
 • Możliwość tworzenia wypłaty z uwzględnieniem zmiany stawki po przez uśrednienie jej na podstawie liczby dni roboczy;
 • Tworzenie wspólnego przelewy dla wielu wypłat;
 • Pobranie danych na wypłatę z kartotek KZP i ZFM, danych przetworzonych z sytemu Ruchowskiego;
 • Możliwość naliczania jednego bądź grupy pracowników;
 • Przekazanie przetworzonych danych do innych modułów (np. Przelewy, FK);
 • Generowanie plików do Płatnika (RCA, RZA, RSA);
 • Wydruki zaświadczeń, formularzy, „pasków”, i różnorodnych zestawień zbiorczych.
 • Paski A4;
 • Paski A3 (wydruk znakowy na drukarkę igłową);
 • Sumaryczny A3, A4 z możliwością wydruku graficznego i znakowego;
 • Składniki niepotrącone (wynikające z braku osiągnięcia płacy minimalnej);
 • Przelewy, szczegółowy bank, pracownik, rachunek, kwota – sumaryczny bank kwota;
 • Lista kasowa dla pracowników nieposiadających ROR-ów z kolumną na podpis;
 • Wydruk godzin nadliczbowych;
 • Wydruk dowolnego składnika płacowego dla wybranych wypłat;
 • Lista płac;
 • Roczna kartoteka wynagrodzenia pracownika;
 • Karta zasiłkowa;

(*) Zakres realizowanych funkcji może się różnić w zależności od konkretnej implementacji